z
Random foliage

Mededelingen

EHBO-vereniging STAPHORST

Gemeenteweg 27

7951 CC  STAPHORST

Tel. 0522-463023

Email: secretariaat@ehbostaphorst.nl

 

 

Mededelingen:                                                                                         26-09-2017

 

Cursusavonden seizoen 2017/2018:

1.         12/18/19-9      allen   Oefening               8.         20-11   B                   Dagcursus

2.         17-10              allen   Gezamenlijk             9.         11-01   C                  Dagcursus

3.         24-10              Avondcursus                       10.        15-01   D                  Dagcursus

4.         14-11              Avondcursus                      11.        01-02   E                   Dagcursus

5.         09-01-2017     allen   Gezamenlijk           12.        05-02   F                   Dagcursus

6.         16-01              Avondcursus                     13.         12-02   G                  Dagcursus (vol)

7.         13-02              Avondcursus                      14.       27 februari                Toets

                                                                                            5 en 6 maart             Toets

 

 

Tijden cursusavonden:                    19.30 – 22.00 uur!!

Tijd cursus overdag:                        8.30 – 16.30 uur!!(inclusief lunch)

Locaties:        Oefening :                  Boer Staphorst

Dag/avondcursus:     Dienstencentrum, Berkenlaan 1 Staphorst

Toets:                         Rollecate opleidingscentrum Staphorst

 

 

Nieuw lespakket + contributie:

Er wordt EHBO-onderwijs gegeven volgens het nieuwste EHBO-boek.

De contributie is dit jaar vastgesteld op  € 54,00

Hiervoor hebt u reeds machtiging gegeven of u kunt een machtigingsformulier krijgen.

Indien u dit niet wilt, verzoeken wij u dit bedrag voor 30-11-2017 over te maken op bankrekeningnummer NL26RABO03608.21.545 t.g.v. EHBO-vereniging STAPHORST  met vermelding van uw diploma-nummer !!

Een kwitantie of een factuur is te verkrijgen bij de penningmeester Klaas Compagner.

 

!!!!                               Adreswijziging en diploma-verlenging:__________________________!!!!!                                

                      Eventuele adreswijziging doorgeven aan het secretariaat !

 

Telefoonnummers bestuur en kader:

Voorzitter:                  Henk van der Horst             0522-463002

Secretaresse:              Jantje Troost                        0522-463023

Penningmeester:         Klaas Compagner                0529-466949

Algemeen adjunct:     Albert Koobs                       0522-464317

Bestuurslid:                Ilse Bloemert                       06-27559368

 

Kaderinstructeurs:    Roelof Tuin                          0529-483152

                                 Esther Weijers                           06-46354351

                                 Lambert Schra                      06-30050499

 

 

 

Het bestuur en kader van de EHBO-vereniging Staphorst wenst u weer een leerzaam seizoen om een competente eerstehulpverlener te worden en/of te blijven.


_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Huishoudelijk Reglement van de EHBO-vereniging Staphorst

Voorstel Algemene Ledenvergadering 29-09-2015

 

Artikel 1 Algemene ledenvergadering

De agenda van de algemene ledenvergadering zal als punten in elk geval bevatten:
- notulen vorige vergadering
- jaarverslag secretaris
- financieel jaarverslag penningmeester
- verslag kascommissie
- benoeming kascommissie
- bestuursverkiezing.

Artikel 2 Bestuur

 1. Het dagelijks bestuur van de vereniging bestaat uit tenminste een voorzitter, secretaris en penningmeester.
 2. De voorzitter leidt de vergaderingen en samenkomsten en zorgt voor de uitvoering van alle besluiten van bestuurs- en algemene vergaderingen. Bij afwezigheid van de voorzitter wordt hij vervangen door een van de andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen.
 3. De secretaris is belast met het bijhouden van de ledenlijst en draagt er zorg voor dat de penningmeester van alle veranderingen daarvan op de hoogte is. Hij is ervoor verantwoordelijk dat het Bestuur en het districtsbestuur van de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO tijdig alle gegevens omtrent de vereniging ontvangen, die deze wenselijk achten. Hij houdt notulen van alle vergaderingen, voert de correspondentie en beheert het archief. Met de voorzitter ondertekent hij alle uitgaande stukken. Bij afwezigheid vervangt hem een van de andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen.
 4. De penningmeester is belast met het beheer van de gelden en volgt daarbij de aanwijzingen die hem door het bestuur zijn gegeven. Hij zorgt ervoor dat de contributies en andere baten geïnd worden, zodat betalingen namens de vereniging op tijd geschieden. Hierbij is tevens inbegrepen de bijdrage aan de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO. Voor zijn beheer is hij verantwoording verschuldigd aan het bestuur, dat dit beheer kan verifiëren zo vaak het dit wenst.
 5. Bij tussentijdse vacatures in het bestuur wordt binnen drie maanden een algemene vergadering bijeengeroepen om in die vacature te voorzien.
 6. Voor het beheer en onderhoud van de website kan het bestuur een van de bestuursleden of een derde persoon aanwijzen.

 

Artikel 3 Bestuursbevoegdheden

 1. Het bestuur is bevoegd speciale regelingen vast te stellen voor cursussen, oefeningen, het  instellen en functioneren van hulp- en reddingsbrigades, etc.
 2. Als Reanimatiepartner van de Hartstichting is het bestuur bevoegd een commissie in te stellen die onder de naam Vrienden van de Hartstichting voor derden uitsluitend reanimatiecursussen zal  organiseren om zodoende die derden ook in de gelegenheid te stellen het genoten onderricht op die cursussen te onderhouden.

 

Artikel 4 Adreswijziging

De leden zijn bij adreswijziging verplicht dit zo spoedig mogelijk schriftelijk of per email aan de secretaris door te geven.

Artikel 5 Diplomaverlenging

 1. Het diploma van de leden is twee jaar geldig. Het diploma wordt verlengd nadat door een bevoegde docent is vastgesteld dat een lid competent is. Hiervoor moet een lid eenmaal per twee jaar deelnemen aan een toets.
 2. Indien niet wordt voldaan aan de voorwaarden voor verlenging van het diploma kan het bestuur besluiten dispensatie te verlenen om het diploma wel te verlengen en als verplichting te stellen dat het volgende seizoen alsnog een toets moet worden afgelegd.

 

Artikel 6 Opzegging lidmaatschap

 1. Opzegging van het lidmaatschap dient voor het einde van het lopende seizoen bij het secretariaat schriftelijk of per email plaats te vinden, uiterlijk op 31 augustus.
 2. Indien binnen één maand na de aanvang van het seizoen (vóór 30 september) geen opzegging is ontvangen wordt het lidmaatschap met één jaar verlengd tot 31 augustus van het daaropvolgende kalenderjaar. De contributie van het lopende seizoen moet dan nog worden betaald.
 3. Mondelinge opzeggingen worden niet geaccepteerd.

 

Artikel 7 Hulpverlening evenementen

 1. De leden kunnen bij diverse evenementen worden ingezet als hulpverlener.
 2. De hulpaanvraag dient minimaal 6 weken voor aanvang van het evenement binnen te zijn.
 3. De inzet is gericht op minimaal 2 hulpverleners. Afhankelijk van de aard en grootte van het evenement kunnen meer hulpverleners worden ingezet.
 4. Bij aanvraag door een commerciële partij en bij een evenement waarbij entree wordt geheven bedraagt de vergoeding voor de vereniging voor de inzet van twee hulpverleners per dagdeel à 4 uur: € 50,00. Een dagdeel betreft een ochtend, middag of avond. Voor de inzet van langere duur bedraagt de vergoeding € 12,50 per extra uur. Indien de hulpverlening na 24.00 uur gewenst is dan geldt vanaf 24.00 uur een vergoeding van € 20,00 per uur.
 5. Bij inzet van hulpverleners voor een activiteit buiten de gemeente Staphorst zal voor de hulpverlener een vergoeding van € 0,20 per kilometer worden gevraagd.
 6. Voor de inzet van de hulpverleners en de kosten van de gebruikte materialen zal een factuur gestuurd worden.
 7. Het bestuur is bevoegd om jaarlijks de genoemde bedragen aan te passen.

 

Artikel 8 Gebruik materialen vereniging

Indien de materialen van de vereniging worden gebruikt voor activiteiten die niet aan de vereniging verbonden zijn zal de vereniging hiervoor per uitgeleend object een vergoeding van € 20,00 per dag vragen.

Artikel 9 Overige gevallen

In alle gevallen waarin dit huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Aldus vastgesteld, aangenomen en goedgekeurd in de algemene ledenvergadering, gehouden te Staphorst op 29 september 2015.